mai 12, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norsk velstandsfond bør dempe aksjeverdenen – rapport

Landets finansdepartement sa at antall selskaper i den største aksjepuljen i statlige formuefond i verden bør reduseres med 25% til 30%.

i det Årlig anbefaling til StortingetDepartementet sa at det ønsker å forenkle regjeringens Global Pension Fund index, Oslo aksjeindeks, hvor et stort antall selskaper kan bidra til å øke administrasjonskompleksiteten og kostnadene.

Fondets aksjeindeks inkluderte ca 8800 selskaper ved utgangen av 2020. I 2007 bestemte departementet å inkludere små selskaper i fondets referanseindeks, hvor antall aksjer økte til ca 7000 selskaper fra 2400.

En rapport med sine anbefalinger uttalte at aksjer i de minste selskapene ofte er minst omsettelige og dermed kan øke utgiftene. Disse små selskapene utgjør også en liten del av indeksens totale markedsverdi, med 25% av antall selskaper i referanseindeksen som står for 2% av den totale markedsverdien. “Diversifiseringsgevinsten ved å inkludere mindre selskaper er begrenset,” heter det i rapporten. Å krympe antall selskaper med 25% til 30% vil bringe indeksen ned til rundt 6600 velgere.

Spesielt reduksjonen i antall små bedrifter er også i tråd med fondets etiske styrekommentarer om at denne endringen også vil ha en positiv innvirkning på dets etiske investeringsinnsats.

Departementet foreslo også å ikke legge til andre markeder i GPFGs aksjeindeks for fremvoksende markeder. “Fremvoksende markeder er en sammensatt gruppe av markeder, men de er ofte preget av svakere institusjoner, mindre åpenhet og svakere beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser,” heter det i rapporten.

22 av de 46 markedene som er inkludert i aksjeindeksen er klassifisert som fremvoksende markeder. “Vi antar at å inkludere flere små markeder ofte ikke nå vil gi et bedre forhold mellom avkastning og risiko,” sa rapporten, som betyr at Saudi-Arabia og Romania fortsatt er utenfor fondets investeringsverden.

READ  EU på randen av avgrunnen: Norge forklarer hvorfor det europeiske prosjektet har mislyktes så lenge Verden | Nyheter

Når det gjelder klimaendringer, har departementet startet arbeidet med å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og “grønn overgang” påvirker investorer som SPU. Det er utnevnt et ekspertpanel som skal vurdere viktigheten av finansielle klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter, samt å diskutere alternative måter å håndtere klimaendringer i kapitalforvaltning på.

Departementet ba også Norges Bank – fondets interne forvalter – om å analysere og vurdere fondets eksponering for klimarisiko og investeringsmuligheter som en overgang med lav karbon kan gi. Resultatene vil bli presentert i 2022-rapporten.

Videreutvikling i fondets etiske rammer foreslås også. En regjeringsoppnevnt komité har allerede kommet med anbefalinger om overvåking og ekskludering av selskaper. Fundamentalt sa departementet at forslag bør forfølges, inkludert et nytt eksklusjonskriterium for våpensalg der disse våpnene brukes til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitær lov.

Atomvåpenstandarder bør utvides, med visse typer leveranseplattformer som bare brukes til atomvåpen, mens korrupsjonsstandarder bør utvides til å omfatte “andre alvorlige økonomiske forbrytelser”. Departementet ønsker også å legge til eksklusjonskriterier for selskaper som produserer cannabis til farmasøytiske formål.

En talsmann for departementet sa at forslagene vil bli presentert for det norske parlamentet 3. mai på en komitehøring, og Den faste komiteen for økonomiske og økonomiske forhold er planlagt å komme med anbefalinger senere den måneden.

GPFG hadde 10,91 billioner kroner (1,27 billioner dollar) i eiendeler per 31. desember.